Wednesday, March 2, 2011

Sesuatu Yang Kita Nak Sangat Tahu Tentang Intipati Al-Quran..

Persoalan 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an? Jawab: Surah at-Takwir.

 Persoalan 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an? Jawab: Surah Yasin.

Persoalan 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT? Jawab: Surah al-Ikhlash.

Persoalan 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib? Jawab: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)

Persoalan 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as? Jawab: Surah al-Fajr.

Persoalan 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ? Jawab: Surah an-Nur.

Persoalan 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh? Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).

Persoalan 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama? Jawab: Surah al-Fatihah.

Persoalan 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid? Jawab: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.

Persoalan 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw? Jawab: Salman al-Farisi.

Persoalan 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an? Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali.

Persoalan 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 283.

Persoalan 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan? Jawab: Surah al-Maidah ayat 6.

Persoalan 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan? Jawab: Surah al-Isra' ayat 78.

Persoalan 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan? Jawab: Surah an-Nisa'.

Persoalan 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'? Jawab: Surah al-Kautsar.

Persoalan 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as? Jawab: Surah al-'Adiyat.

Persoalan 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan? Jawab: Sepuluh tahun.

Persoalan 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi? Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir'aun.

Persoalan 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"? Jawab: Surah al-Mumtahanah.

Persoalan 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an? Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as.

Persoalan 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam.

Persoalan 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Maidah ayat 3.

Persoalan 25: Berapa huruf, kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an? Jawab: 79 huruf, 20 kalimat dan 6 ayat.

Persoalan 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah? Jawab: Surah al-Maidah.

Persoalan 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan? Jawab: Surah al-Ikhlash

Persoalan 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah? Jawab: Surah ar-Rum.

Persoalan 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab? Jawab: Surah an-Nur ayat 31.

Persoalan 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah? Jawab: Enam Surah (al-Fatihah, ash-Shafaat, al-Mukmin, az-Zumar, Yunus dan al-An'am)

Persoalan 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61.

Persoalan 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186.

Persoalan 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan? Jawab: Dalam 305 ayat.

Persoalan 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan? Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7.

Persoalan 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as? Jawab: 6 surah (Muhammas, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf).

Persoalan 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik? Jawab: Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw.

Persoalan 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah Thaha, Yasin, al-Muzzammil dan al-Muddatstsir.

Persoalan 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis? Jawab: Surah Saba'.

Persoalan 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan? Jawab: Surah al-'Alaq.

Persoalan 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan? Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat.

Soal 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ? Jawab: Surah al-Fatihah.

Persoalan 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah? Jawab: Surah al-Muthaffifin. Soal 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126.

Persoalan 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam? Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9.

Persoalan 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah? Jawab: 4 surah.

Persoalan 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: 5 kali; 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad.

Persoalan 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nabi Musa as.

Persoalan 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)? Jawab: Kisah Nabi Yusuf as.

Persoalan 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Isra'

Persoalan 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam.

Persoalan 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya? Jawab: Surah an-Nur.

Persoalan 52: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as? Jawab: Surah al-Kautsar.

Persoalan 53: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"? Jawab: Surah an-Nisa'.

Persoalan 54: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang? Jawab: 5 surah, yaitu an-Nahl, al-'Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil.

Persoalan 55: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah? Jawab: Burung Ababil.

Persoalan 56: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud? Jawab: Nyamuk.

Persoalan 57: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu? Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68).

Persoalan 58: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw? Jawab: Imam Ali as, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.

Persoalan 59: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an? Jawab: Sa'id bin Jubair.

Persoalan 60: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an? Jawab: Imam Ali as.

Persoalan 61: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an? Jawab: Air susu.

Persoalan 62: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nyamuk.

Persoalan 63: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an? Jawab: Malam Lailatul Qadr.

Persoalan 64: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an? Jawab: Tartil.

Persoalan 65: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan? Jawab: Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan Shuhuf.

Persoalan 66: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)? Jawab: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah.

Persoalan 67: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an? Jawab: Imam as-Sajjad as.

Persoalan 68: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"? Jawab: Surah Yasin.

Persoalan 69: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek? Jawab: Surah ar-Rahman, yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân.

Persoalan 70: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan.

Persoalan 71: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282.

Persoalan 72: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137.

Persoalan 73: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)? Jawab: Nahjul Balaghah

Persoalan 74: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: 6 kitab samawi, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan Al-Qur'an.

Persoalan 75: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf alif.

Persoalan 76: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf zha'.

Persoalan 77: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa? Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.

Persoalan 78: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang? Jawab: 25.500 huruf.

Persoalan 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek? Jawab: 42 huruf.

Persoalan 80: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan? Jawab: Di Makkah.

Persoalan 81: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib? Jawab: Surah as-Sajdah.

Persoalan 82: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"? Jawab: Surah al-Ikhlash..

Persoalan 83: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali? Jawab: Surah Hud ayat 86.

Persoalan 84: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an? Jawab: Surah Yasin.

Persoalan 85: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat? Jawab: Surah Fathir.

Persoalan 86: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan? Jawab: 13 tahun.

Persoalan 87: Apakah hiasan Al-Qur'an? Jawab: Suara yang indah.

Persoalan 88: Apakah musim semi Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan.

Persoalan89: Apakah zikir terbaik? Jawab: Membaca Al-Qur'an.

Persoalan 90: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat? Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn.

Persoalan 91: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56 " wahai tuhan ku, aku tak layak kesyurgamu ...namun tak pula aku sanggup keNerakamu.. .......,kami lah hamba yang mengharap belas darimu....... Ya Allah jadikan lah kami hamba2 mu yang bertaqwa..... .ampunkan dosa2 kami, kedua ibubpa kami, dosa semua umat2 islam yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia...amin..

No comments:

Post a Comment